У складу са одредбама чланова 12. и 22. Закона о удружењима (Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011, 44/2018 – др. закон), на оснивачкој скупштини одржаној дана 25.05.2020. године, у Београду, усвојен је


Статут Савеза за приступачност Србије

Област остваривања циљева

Члан 1

Савез за приступачност Србије (у даљем тексту: САПС) је невладин и непрофитан савез удружења, основан на неодређено време ради остваривања циљева у области приступачности за особе са инвалидитетом.

САПС је основан споразумом 5 организацијa које имају статус пуноправних чланица САПС-а.

САПС може ступати у савезе организација и друге облике удруживања и приступати међународним организацијама у складу са законом и одлуком Скупштине САПС-а.

Сви појмови у овом документу и другим документима су родно неутрални.

Визија, мисија и циљеви Савеза

Члан 2

Визија САПС-а је одрживо друштво једнаких могућности за све особе са инвалидитетом на простору Балкана.

Мисија САПС-а:

Чинимо свет приступачним особама са инвалидитетом. Као лидери у региону градимо мрежу оних који томе доприносе, предлажемо и спроводимо решења ради коришћења максималног потенцијала друштва.

Циљеви САПС-а су:

Члан 3

Ради остваривања својих циљева Савез нарочито:

Назив и седиште

Члан 4

Назив Савеза је: Савез за приступачност Србије

Назив Савеза на енглеском језику је: Serbian Alliance for Accessibility

Скраћени назив је: САПС

Савез има седиште у Београду

Савез своју делатност остварује на територији Републике Србије

Члан 5

Логотип савеза за приступачност Србије састоји се из знака и типографског дела.

Знак је у облику вертикално оријентисаног правоугаоника плаве боје у којем су уписана стилизована бела слова С, А, П и С, у два реда, по два слова у реду. Квадрат је засечен у горњем десном углу троуглом црвене боје.

Типографски део се састоји од пуног назива Савез за приступачност Србије исписаног у три реда. Основни приказ је испис ћириличним писмом, а по потреби се може користити испис латиничним писмом или назив Савеза на енглеском језику. Не могу се користити два исписа истовремено. У случају да се не користи основни приказ ћириличним писмом знак остаје непромењен, исписан ћириличним словима.

Члан 6

Савез има печат округлог облика. У средишњем делу печата налази се бинарни приказ знака Савеза. На ободу печата, ћириличним писмом, исписано је Савез за приступачност Србије. Испод текста на српском језику, пратећи кружну линију печата, на енглеском језику пише Serbian Alliance for Accessibility

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 7

Члан САПС-а може постати удружење регистровано на територији Републике Србије које поштује одредбе овог Статута.

Члан САПС-а може постати удружење које у свом статуту има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом и/или уклањање баријера и унапређење приступачности.

Члан САПС-а не може бити удружење које је члан неког Савеза који је члан САПС-а.

Чланство у САПС-у може бити:

Члан 8

Пуноправни чланови САПС-а су организације оснивачи и организације које накнадно приступе у складу са одредбама овог Статута.

Чланови САПС-а, као правна лица, задржавају своју самосталност и аутономију у свом организовању и деловању.

Члан 9

Критеријуми за пуноправно чланство у САПС-у су:

Одлуку о пријему у пуноправно чланство доноси Скупштина САПС-а двотрећинском већином гласова присутних.

Члан 10

Пуноправни члан има право да:

Пуноправни члан дужан је да:

Придружено чланство

Члан 11

У придружено чланство може бити примљено удружење које испуњава следеће услове:

Одлуку о пријему у придружено чланство доноси Скупштина САПС-а двотрећинском већином гласова присутних.

Придуружени члан има право да:

Придружени члан дужан је да:

Почасно чланство

Члан 12

Почасни чланови САПС-а могу постати правна и физичка лица која својим радом или донацијама доприносе остваривању циљева САПС-а.

О пријему у почасно чланство САПС-а одлучује Управни одбор.

Процедура подношења захтева за чланство

Члан 13

Процедура за пријем у чланство почиње подношењем Захтева за пријем електронским путем или на поштанску адресу САПС-а.

Ради разматрања пријема у чланство неопходно је доставити: Одлуку Скупштине подносиоца да приступи САПС-у и прихвата Статут, биографију организације, и попуњен Захтев за пријем у чланство САПС-а.

Захтев за пријем у чланство са пратећом документацијом прослеђује се Управном одбору на увид. Управни одбор је дужан да сачини мишљење и достави свим пуноправним члановима САПС-а и Скупштини САПС-а.

Када Управни одбор сачини позитивно мишљење о испуњености услова за пријем у чланство, одлуку усваја Скупштина.

Скупштина доноси одлуку о пријему у чланство на првој наредној седници, двотрећинском већином гласова присутних.

Када Управни одбор сачини негативно мишљење о испуњености услова за пријем у чланство, скупштина не разматра захтев, осим у случају жалбе.

О усвајању жалбе, Скупштина се изјашњава двотрећинском већином гласова присутних.

Удружење које подноси захтев за пријем у чланство има право да се представи на седници Скупштине на којој се разматра пријем у чланство подносиоца захтева, у форми примереној начину одржавања седнице;

Престанак чланства

Члан 14

Чланство у Савезу престаје:

Одлуку о престанку чланства, осим у случајевима из тачке 1. и 2. доноси Скупштина САПС-а, двотрећинском већином гласова, на предлог Управног одбора.

Органи Савеза

Члан 15

Органе САПС-а чине Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор.

Скупштина

Члан 16

Скупштина је највиши орган управљања.

Скупштину чине по 3 представника/це односно делегата свих пуноправних чланица САПС-а које оне делегирају у складу са својим статутима;

Делегати млађи од 18 година морају имати сагласност родитеља за учешће и гласање на Скупштини.

Члан 17

Скупштина је орган који:

Члан 18

Свака организација, пуноправна чланица, има право да делегира 3 представника са правом учешћа у раду Скупштини;

Делегате на Скупштини именују и разрешавају организације чланице у складу са својим актима и достављају своју одлуку.

Члан 19

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, на основу одлуке Управног одбора најкасније 30 дана од дана подношења захтева, писаним или електронским обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда;

Ванредна седница Скупштине може се сазвати на предлог Управног одбора, или Надзорног одбора, а на захтев најмање једне трећине пуноправних организација чланица САПС-а.
Захтев се подноси председнику Управног одбора у писаном и/или електронском облику и у њему се наводе питања чије се разматрање тражи;

Седница се мора одржати у року од најмање 30, а највише 60 дана од дана подношења захтева.

Члан 20

Предлог дневног реда припрема Управни одбор.

Предлог дневног реда мора се послати организацијама чланицама најкасније 7 дана пре почетка заседања.

Члан 21

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Управни одбор

Члан 22

Управни одбор је извршни орган Скупштине и бира се из састава Скупштине.

Управни одбор је орган који се стара о креирању програма и политика деловања и спровођењу циљева утврђених овим статутом.

Скупштина бира и опозива 7 чланова Управног одбора.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу поново бити изабрани на ту функцију.

Управни одбор из својих редова бира председника Управног одбoра.

Састанци Управног одбора одржавају се најмање 4 пута годишње, у сваком тромесечју по један.

Састанци се могу одржавати уживо или електронским путем.

Управни одбор пуноправно oдлучује ако састанку присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси простом већином.

Састанци Управног одбора заказују се на захтев председника Управног одбора или на захтев две трећине чланова Управног одбора

Члан 23

Управни одбор у оквиру својих надлежности:

Рад, овлашћења и задужења Управног одбора ближе се дефинишу Пословником о раду Управног одбора.

Надзорни одбор

Члан 24

Надзорни одбор је у свом деловању и раду независни самостални орган САПС-а, који врши контролу исправности и законитости рада САПС-а и његових органа и појединаца, који по својој функцији или овлашћењу могу самостално да доносе одлуке.

Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина на период од 5 година уз право реизбора.

Чланови Надзорног одбора бирају председника Надзорног одбора.

Члан 25

Надзорни одбор:

Члан 26

Надзорни одбор разматра представке чланова и органа САПС-а, које су му упућене и о њима заузима ставове, о чему обавештава Управни одбор и Скупштину.

Надзорни одбор се састаје једном годишње, а по потреби и чешће.

Састанке Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора по сопственој иницијативи или на захтев већине чланова Надзорног одбора, као и на захтев две трећине чланова Скупштине или две трећине чланова Управног одбора.

Надзорни одбор пуноправно одлучује ако састанку присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси простом већином.

У случају једнаког броја гласова, пресудан је глас председника надзорног одбора.

Члан 27

Надзорни одбор најмање једном годишње Управном одбору и Скупштини САПС-а подноси извештај о свом раду и о извршеном надзору над финансијско-материјалним пословањем САПС-а.

Рад, овлашћења и задужења ближе се дефинишу Пословником о раду Надзорног одбора.

Радна тела (радне групе, савети и комисије)

Члан 28

По потреби, Управни одбор САПС-а може доношењем одлуке формирати радна тела.

Одлуком о формирању се дефинише трајање, мандат и надлежност радног тела.

Радна тела не могу самостално доносити одлуке.

Радна тела могу вршити анализу одређених тематских области, давати препоруке и спроводити одлуке које могу донети искључиво надлежни органи.

Заступање

Члан 29

Председник Управног одбора заступа САПС у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник Управног одбора овлашћује и друга лица да обављају дужности финансијског налогодавца.

Јавност рада

Члан 30

Рад САПС-а је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду САПС-а, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, веб презентације или на други примерени начин.

Годишњи извештаји о активностима САПС-а подносе се члановима на седници скупштине САПС-а.

Јавна признања

Члан 31

САПС може доделити јавна признања својим чланицама, другим физичким и правним лицима за значајне заслуге и допринос у области унапређења приступачности.

Врсте признања, критеријуме за доделу и начин доделе признања утврђује Управни одбор посебном одлуком.

Материjално финансијско пословање

Члан 32

САПС прибавља средства од чланарина, добровољних прилога, донација и поклона, пројеката и на други законом дозвољени начин.

Одлуку о висини чланарине и начину прикупљања доноси Скупштина

САПС стиче приходе и непосредним обављањем привредне делатности 85.5

САПС ће привредну делатност обављати као споредну делатност ради обезбеђења додатних средстава за остваривање циљеваиа искључиво у вези са циљевима ради којих је основан.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева САПС-а укључујући и трошкове редовног рада и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Престанак рада

Члан 33

Одлуку о престанку рада САПС-а доноси Скупштина двотрећинском већином гласова.

У случају престанка рада САПС-а одлуку о имовини донеће Скупштина САПС-а већином гласова, у складу са Законом о удружењима.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 34

На сва питања која нису регулисана овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о удружењима.

Члан 35

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини.