U skladu sa odredbama članova 12. i 22. Zakona o udruženjima (Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011, 44/2018 – dr. zakon), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 25.05.2020. godine, u Beogradu, usvojen je


Statut Saveza za pristupačnost Srbije

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1

Savez za pristupačnost Srbije (u daljem tekstu: SAPS) je nevladin i neprofitan savez udruženja, osnovan na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

SAPS je osnovan sporazumom 5 organizacija koje imaju status punopravnih članica SAPS-a.

SAPS može stupati u saveze organizacija i druge oblike udruživanja i pristupati međunarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine SAPS-a.

Svi pojmovi u ovom dokumentu i drugim dokumentima su rodno neutralni.

Vizija, misija i ciljevi Saveza

Član 2

Vizija SAPS-a je održivo društvo jednakih mogućnosti za sve osobe sa invaliditetom na prostoru Balkana.

Misija SAPS-a:

Činimo svet pristupačnim osobama sa invaliditetom. Kao lideri u regionu gradimo mrežu onih koji tome doprinose, predlažemo i sprovodimo rešenja radi korišćenja maksimalnog potencijala društva.

Ciljevi SAPS-a su:

 • Stvaranje društva bez barijera koje omogućava svim osobama samostalni život i puno učešće u svim društevnim sferama, kroz obezbeđenu pristupačnost javnih površina, javnih objekata, javnog prevoza, informacija i komunikacija, kao i pristupačnost proizvoda i usluga;
 • Puna primena načela pristupačnosti i ostvarivanje prava garantovanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom;
 • Podsticanje pojedinaca i organizacija, a posebno mladih i studenata da se uključe u kreiranje pristuapčnog okruženja za sve.

Član 3

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Savez naročito:

 • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti pristupačnosti;
 • Prati domaće i međunarodne standarde u oblasti pristupačnosti;
 • Analizira i priprema predloge praktičnih politika, prati postojeće propise, priprema izmenu i dopunu postojećih propisa i predlaže usvajanje novih;
 • Organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare konferencije, vebinare i druge oblike edukacije u oblasti pristupačnosti;
 • Objavljuje štampane i elektronske knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na pristupačnosti u skladu sa zakonom;
 • Organizuje stručnjake i eksperte za rad na kontroli i sprovođenju standarda pristupačnosti, edukaciji inženjera i zaposlenih u javnom sektoru, studenata, mladih, osoba sa invaliditetom i svih zainteresovanih strana;
 • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama kompanijama i institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem pristupačnosti i uklanjanjem barijera;
 • Sarađuje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
 • Sarađuje sa medijima i svim relevantnim akterima koji svojim delovanjem mogu doprineti uklanjanju barijera;
 • Organizuje kampanje u cilju uklanjanja barijera s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom.

Naziv i sedište

Član 4

Naziv Saveza je: Savez za pristupačnost Srbije

Naziv Saveza na engleskom jeziku je: Serbian Alliance for Accessibility

Skraćeni naziv je: SAPS

Savez ima sedište u Beogradu

Savez svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije

Član 5

Logotip saveza za pristupačnost Srbije sastoji se iz znaka i tipografskog dela.

Znak je u obliku vertikalno orijentisanog pravougaonika plave boje u kojem su upisana stilizovana bela slova S, A, P i S, u dva reda, po dva slova u redu. Kvadrat je zasečen u gornjem desnom uglu trouglom crvene boje.

Tipografski deo se sastoji od punog naziva Savez za pristupačnost Srbije ispisanog u tri reda. Osnovni prikaz je ispis ćiriličnim pismom, a po potrebi se može koristiti ispis latiničnim pismom ili naziv Saveza na engleskom jeziku. Ne mogu se koristiti dva ispisa istovremeno. U slučaju da se ne koristi osnovni prikaz ćiriličnim pismom znak ostaje nepromenjen, ispisan ćiriličnim slovima.

Član 6

Savez ima pečat okruglog oblika. U središnjem delu pečata nalazi se binarni prikaz znaka Saveza. Na obodu pečata, ćiriličnim pismom, ispisano je Savez za pristupačnost Srbije. Ispod teksta na srpskom jeziku, prateći kružnu liniju pečata, na engleskom jeziku piše Serbian Alliance for Accessibility

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 7

Član SAPS-a može postati udruženje registrovano na teritoriji Republike Srbije koje poštuje odredbe ovog Statuta.

Član SAPS-a može postati udruženje koje u svom statutu ima za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i/ili uklanjanje barijera i unapređenje pristupačnosti.

Član SAPS-a ne može biti udruženje koje je član nekog Saveza koji je član SAPS-a.

Članstvo u SAPS-u može biti:

 • Punopravno
 • Pridruženo
 • Počasno

Član 8

Punopravni članovi SAPS-a su organizacije osnivači i organizacije koje naknadno pristupe u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Članovi SAPS-a, kao pravna lica, zadržavaju svoju samostalnost i autonomiju u svom organizovanju i delovanju.

Član 9

Kriterijumi za punopravno članstvo u SAPS-u su:

 • da je udruženje registrovano na teritoriji Republike Srbije;
 • da je udruženje registrovano najmanje 3 godine pre podnošenja zahteva za prijem u punopravno članstvo;
 • da je udruženje sprovelo najmanje 2 projekta koji se odnose na unapređenje pristupačnosti i/ili položaja osoba sa invaliditetom;
 • da je udruženje imalo status pridruženog člana SAPS-a najmanje godinu dana.

Odluku o prijemu u punopravno članstvo donosi Skupština SAPS-a dvotrećinskom većinom glasova prisutnih.

Član 10

Punopravni član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva SAPS-a;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Supštini i drugim organima SAPS-a;
 • zahteva tumačenje Statuta SAPS-a;
 • učestvuje u programima i projektima SAPS-a.

Punopravni član dužan je da:

 • redovno učestvuje u zasedanjima Skupštine SAPS-a;
 • redovno učestvuje i u drugim aktivnostima SAPS-a;
 • redovno plaća članarinu u skladu sa Odlukom o članirini;
 • čuva ugled SAPS-a.

Pridruženo članstvo

Član 11

U pridruženo članstvo može biti primljeno udruženje koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je registrovano na teritoriji Republike Srbije;
 • da je registrovano najmanje 2 godine pre podnošenja zahteva za prijem u pridruženo članstvo;
 • da je udruženje sprovelo najmanje 2 projekta koji se odnose na unapređenje pristupačnosti i/ili položaja osoba sa invaliditetom.

Odluku o prijemu u pridruženo članstvo donosi Skupština SAPS-a dvotrećinskom većinom glasova prisutnih.

Priduruženi član ima pravo da:

 • učestvuje u ostvarivanju ciljeva SAPS-a;
 • neposredno učestvuje na Supštini SAPS-a bez prava glasa;
 • daje mišljenja i predloge na Skupštni SAPS-a;
 • bude redovno informisan o radu SAPS-a;
 • zahteva tumačenje Statuta SAPS-a;
 • učestvuje u programima i projektima SAPS-a.

Pridruženi član dužan je da:

 • redovno učestvuje u zasedanjima Skupštine SAPS-a;
 • redovno učestvuje i u drugim aktivnostima SAPS-a;
 • redovno plaća članarinu u skladu sa Odlukom o članirini;
 • čuva ugled SAPS-a.

Počasno članstvo

Član 12

Počasni članovi SAPS-a mogu postati pravna i fizička lica koja svojim radom ili donacijama doprinose ostvarivanju ciljeva SAPS-a.

O prijemu u počasno članstvo SAPS-a odlučuje Upravni odbor.

Procedura podnošenja zahteva za članstvo

Član 13

Procedura za prijem u članstvo počinje podnošenjem Zahteva za prijem elektronskim putem ili na poštansku adresu SAPS-a.

Radi razmatranja prijema u članstvo neophodno je dostaviti: Odluku Skupštine podnosioca da pristupi SAPS-u i prihvata Statut, biografiju organizacije, i popunjen Zahtev za prijem u članstvo SAPS-a.

Zahtev za prijem u članstvo sa pratećom dokumentacijom prosleđuje se Upravnom odboru na uvid. Upravni odbor je dužan da sačini mišljenje i dostavi svim punopravnim članovima SAPS-a i Skupštini SAPS-a.

Kada Upravni odbor sačini pozitivno mišljenje o ispunjenosti uslova za prijem u članstvo, odluku usvaja Skupština.

Skupština donosi odluku o prijemu u članstvo na prvoj narednoj sednici, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih.

Kada Upravni odbor sačini negativno mišljenje o ispunjenosti uslova za prijem u članstvo, skupština ne razmatra zahtev, osim u slučaju žalbe.

O usvajanju žalbe, Skupština se izjašnjava dvotrećinskom većinom glasova prisutnih.

Udruženje koje podnosi zahtev za prijem u članstvo ima pravo da se predstavi na sednici Skupštine na kojoj se razmatra prijem u članstvo podnosioca zahteva, u formi primerenoj načinu održavanja sednice;

Prestanak članstva

Član 14

Članstvo u Savezu prestaje:

 • podnošenjem zahteva o istupanju iz članstva Upravnom odboru SAPS-a;
 • brisanjem udruženja iz Registra;
 • zbog kršenja odredaba Statuta SAPS-a;
 • neučestvovanjam na dve sednice Skupštine SAPS-a bez obrazloženja;
 • neplaćanja članarine.

Odluku o prestanku članstva, osim u slučajevima iz tačke 1. i 2. donosi Skupština SAPS-a, dvotrećinskom većinom glasova, na predlog Upravnog odbora.

Organi Saveza

Član 15

Organe SAPS-a čine Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor.

Skupština

Član 16

Skupština je najviši organ upravljanja.

Skupštinu čine po 3 predstavnika/ce odnosno delegata svih punopravnih članica SAPS-a koje one delegiraju u skladu sa svojim statutima;

Delegati mlađi od 18 godina moraju imati saglasnost roditelja za učešće i glasanje na Skupštini.

Član 17

Skupština je organ koji:

 • usvaja dnevni red sednice Skupštine;
 • razmatra i usvaja Zapisnik sa zasedanja Skupštine;
 • razmatra i usvaja izveštaje o radu organa SAPS-a i finansijske izveštaje;
 • razmatra i usvaja godišnji plan rada SAPS-a;
 • razmatra i usvaja Statut, izmene i dopune Statuta dvotrećinskom većinom prisutnih;
 • razmatra i usvaja politike i druge akte SAPS-a;
 • bira i opoziva članove Upravnog i Nadzornog odbora;
 • odlučuje o pitanjima u vezi sa članstvom u SAPS-u;
 • odlučuje o pitanjima u vezi sa članarinom;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada SAPS-a;
 • odlučuje o pristupanju drugim asocijacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 • odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Statutom SAPS-a.

Član 18

Svaka organizacija, punopravna članica, ima pravo da delegira 3 predstavnika sa pravom učešća u radu Skupštini;

Delegate na Skupštini imenuju i razrešavaju organizacije članice u skladu sa svojim aktima i dostavljaju svoju odluku.

Član 19

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, na osnovu odluke Upravnog odbora najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahteva, pisanim ili elektronskim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda;

Vanredna sednica Skupštine može se sazvati na predlog Upravnog odbora, ili Nadzornog odbora, a na zahtev najmanje jedne trećine punopravnih organizacija članica SAPS-a.
Zahtev se podnosi predsedniku Upravnog odbora u pisanom i/ili elektronskom obliku i u njemu se navode pitanja čije se razmatranje traži;

Sednica se mora održati u roku od najmanje 30, a najviše 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 20

Predlog dnevnog reda priprema Upravni odbor.

Predlog dnevnog reda mora se poslati organizacijama članicama najkasnije 7 dana pre početka zasedanja.

Član 21

Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Upravni odbor

Član 22

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine i bira se iz sastava Skupštine.

Upravni odbor je organ koji se stara o kreiranju programa i politika delovanja i sprovođenju ciljeva utvrđenih ovim statutom.

Skupština bira i opoziva 7 članova Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu ponovo biti izabrani na tu funkciju.

Upravni odbor iz svojih redova bira predsednika Upravnog odbora.

Sastanci Upravnog odbora održavaju se najmanje 4 puta godišnje, u svakom tromesečju po jedan.

Sastanci se mogu održavati uživo ili elektronskim putem.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako sastanku prisustvuje više od polovine članova, a odluke donosi prostom većinom.

Sastanci Upravnog odbora zakazuju se na zahtev predsednika Upravnog odbora ili na zahtev dve trećine članova Upravnog odbora

Član 23

Upravni odbor u okviru svojih nadležnosti:

 • Priprema sednice Skupštine, a između sednica rukovodi radom SAPS-a;
 • Priprema sastanke Upravnog odbora;
 • Utvrđuje predloge Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, kao i predloge njihovih izmena i dopuna;
 • Sprovodi politiku, zaključke i druge akte koje je donela Skupština;
 • Donosi Poslovnik o svom radu i druga opšta akta koja nisu u nadležnosti Skupštine;
 • Upravlja i raspolaže imovinom i sredstvima SAPS-a u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine,
 • Donosi odluke o realizaciji finansijskog plana;
 • Donosi odluku o visini članarine organizacija članica;
 • Podnosi godišnje i periodične izveštaje o radu SAPS-a i svom radu Nadzornom odboru i Skupštini;
 • Razmatra prijave o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva u SAPS-u;
 • Donosi odluke o službenim putovanjima u inostranstvo;
 • Pokreće postupak za naknadu štete;
 • Obrazuje stalna i privremena radna tela i imenuje njihove članove;
 • Prati i koordinira rad predstavnika SAPS-a u savezima, zajednicama i organizacijama čiji je SAPS član i o tome obaveštava Skupštinu i Članove SAPS-a;
 • Izvršava i druge zadatke koji proizilaze iz ovog Statuta ili koji su utvrđeni zakonima i drugim propisima.

Rad, ovlašćenja i zaduženja Upravnog odbora bliže se definišu Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Član 24

Nadzorni odbor je u svom delovanju i radu nezavisni samostalni organ SAPS-a, koji vrši kontrolu ispravnosti i zakonitosti rada SAPS-a i njegovih organa i pojedinaca, koji po svojoj funkciji ili ovlašćenju mogu samostalno da donose odluke.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na period od 5 godina uz pravo reizbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsednika Nadzornog odbora.

Član 25

Nadzorni odbor:

 • vrši nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem SAPS-a;
 • prati i analizira da li se poštuju zakoni i drugi važeći propisi, kao i opšti i pojedinačni akti SAPS-a;
 • prati i analizira kako se finansijska i materijalna sredstva SAPS-a koriste;
 • analizira izveštaje Upravnog odbora i o tome obaveštava Skupštinu.

Član 26

Nadzorni odbor razmatra predstavke članova i organa SAPS-a, koje su mu upućene i o njima zauzima stavove, o čemu obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.

Nadzorni odbor se sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Sastanke Nadzornog odbora saziva predsednik Nadzornog odbora po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev većine članova Nadzornog odbora, kao i na zahtev dve trećine članova Skupštine ili dve trećine članova Upravnog odbora.

Nadzorni odbor punopravno odlučuje ako sastanku prisustvuje više od polovine članova, a odluke donosi prostom većinom.

U slučaju jednakog broja glasova, presudan je glas predsednika nadzornog odbora.

Član 27

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje Upravnom odboru i Skupštini SAPS-a podnosi izveštaj o svom radu i o izvršenom nadzoru nad finansijsko-materijalnim poslovanjem SAPS-a.

Rad, ovlašćenja i zaduženja bliže se definišu Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Radna tela (radne grupe, saveti i komisije)

Član 28

Po potrebi, Upravni odbor SAPS-a može donošenjem odluke formirati radna tela.

Odlukom o formiranju se definiše trajanje, mandat i nadležnost radnog tela.

Radna tela ne mogu samostalno donositi odluke.

Radna tela mogu vršiti analizu određenih tematskih oblasti, davati preporuke i sprovoditi odluke koje mogu doneti isključivo nadležni organi.

Zastupanje

Član 29

Predsednik Upravnog odbora zastupa SAPS u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik Upravnog odbora ovlašćuje i druga lica da obavljaju dužnosti finansijskog nalogodavca.

Javnost rada

Član 30

Rad SAPS-a je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu SAPS-a, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, veb prezentacije ili na drugi primereni način.

Godišnji izveštaji o aktivnostima SAPS-a podnose se članovima na sednici skupštine SAPS-a.

Javna priznanja

Član 31

SAPS može dodeliti javna priznanja svojim članicama, drugim fizičkim i pravnim licima za značajne zasluge i doprinos u oblasti unapređenja pristupačnosti.

Vrste priznanja, kriterijume za dodelu i način dodele priznanja utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Materijalno finansijsko poslovanje

Član 32

SAPS pribavlja sredstva od članarina, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, projekata i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Odluku o visini članarine i načinu prikupljanja donosi Skupština

SAPS stiče prihode i neposrednim obavljanjem privredne delatnosti 85.5

SAPS će privrednu delatnost obavljati kao sporednu delatnost radi obezbeđenja dodatnih sredstava za ostvarivanje ciljevaia isključivo u vezi sa ciljevima radi kojih je osnovan.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva SAPS-a uključujući i troškove redovnog rada i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada

Član 33

Odluku o prestanku rada SAPS-a donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova.

U slučaju prestanka rada SAPS-a odluku o imovini doneće Skupština SAPS-a većinom glasova, u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Prelazne i završne odredbe

Član 34

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjivaće se odredbe Zakona o udruženjima.

Član 35

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.