Savez za pristupačnost Srbije

Za društvo bez barijera

Pristupačnost je
od suštinskog značaja za 15% populacije

Pristupačnost je
neophodna za 40% populacije

Pristupačnost je
korisna za sve

Smatramo da je idealan trenutak da šira javnost postane svesna toga koliko je važno da zajednica nikoga ne isključuje i preduzme nešto koristeći naša znanja koja smo spremni nesebičnno da delimo sa svima i da kroz čvrst partnerski odnos gradimo društvo svih i za sve.

Pozivamo organizacije civilnog društva, privatni i javni sektor, medije i sve ostale da nam se pridruže u ovom napornom, ali pre svega privilegovanom poslu, koji će napraviti civilizacijske promene i učiniti Srbiju i region boljim mestom za život svih ljudi.

Pregled najnovijih vesti

Ovo je vrteška sa slajdovima. Koristite dugmad Sledeća vest i Prethodna vest za navigaciju

Pristupačnost se oslanja na principe univerzalnog dizajna i dizajna za sve

Kriterijumi dizajna za sve:

Poštovanje:

poštovati različitosti korisnika. Niko ne bi trebalo da se oseća diskriminisano i svi bi trebalo da imaju pristup (objektu, informaciji, komunikaciji, robama i uslugama)

Sigurno:

trebalo bi da bude bez rizika za sve korisnike. To znači da svi elementi, koji čine deo okoline, moraju biti dizajnirani imajući na umu sigurnost

Zdravo:

ne bi trebalo da predstavlja zdravstveni rizik ili da stvara probleme onima koji imaju neke zdravstvene teškoće. Pored toga, trebalo bi da promoviše zdravu upotrebu prostora i proizvoda

Funkcionalno:

trebalo bi da bude dizajnirano tako da bez problema i teškoća može da izvrši funkciju za koju je namenjeno

Razumljivo:

svi korisnici bi trebalo da budu u mogućnosti da se orijentišu u prostoru bez poteškoća za šta je neophodno sledeće:

  • Jasne informacije: upotreba znakova koji su zajednički različitim zemljama, izbegavati upotrebu reči ili skraćenica sa lokalnog jezika što može dovesti do zabune.
  • Prostorna raspodela: treba da bude koherentno i funkcionalno, izbegavajući dezorijentaciju i zabunu.
Održivo:

izbegavati zloupotrebu prirodnih resursa kako bi buduće generacije imale iste mogućnosti da sačuvaju planetu kao i mi

Pristupačno:

svako treba da ima priliku da uživa u onome što mu se nudi

Dopadljivo:

rezultat treba da bude emotivan i društveno prihvatljiv, ali uvek imajući na umu sedam prethodnih kriterijuma