Pristupačnost fakulteta i visokih škola postaje obavezna

27.04.2021.

Savez za pristupačnost Srbije obaveštava javnost da su u janurau 2019. godine usvojeni standardi prema kojima fakulteti koji nisu pristupačni za osobe sa invaliditetom neće moći da dobiju akreditaciju i poziva predstavnike visokoškolskih ustanova da poštuju usvojene standarde.

Nakon dugogodišnjeg zalaganja Centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu da pristupačnost postane sastavni deo standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Nacionalno akreditaciono telo usvojili su preporuke Centra za studente sa hendikepom i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.

Standard 8 koji se odnosi na studente, između ostalog, definiše koju vrstu podrške je visokoškolska ustanova u obavezi da obezbedi studentima iz osetljivih društvenih grupa, kao i to da svaka visokoškolska ustanova treba da angažuje osobu koja će raditi na poslovima planiranja podrške.

Zatim sledi standard 9 koji se odnosi na prostor i opremu u kom se navodi da „Prostor mora biti pristupačan za studente i profesore, kao i ostalo akademsko i neakademsko osoblje sa otežanim kretanjem, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti („Sl. glasnik RS“, br. 46/2013) odnosno principom univerzalnog dizajna.“

Standard 13 je takođe značajan za osobe sa invaliditetom jer sadrži smernice za kreiranje pristupačnih veb sadržaja.

Izvodi iz Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visoko školskih ustanova koji se odnose na pristupačnost:

Standard 8: Studenti

Visokoškolska ustanova pruža dodatnu podršku studentima iz osetljivih grupa.

Dodatna podrška obezbeđuje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu svakom studentu iz osetljivih društvenih grupa, kome je usled socio- ekonomsknepovoljnog položaja, postojanja senzornog, motornog, intelektualnog ili drugog oblika invaliditeta, teškoća u učenju i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju. Dodatna podrška podrazumeva usluge koje se pružaju studentima radi ispunjavanja akademskih obaveza pod ravnopravnim uslovima.

  Oblici dodatne podrške su:
 1. obezbeđivanje tumača za znakovni jezik za potrebe nastave, polaganja ispita i izvršavanja administrativnih fakultetskih obaveza;
 2. prilagođavanje udžbenika (elektronski format, zvučni format, format na Brajevom pismu i dr.) u skladu sa Pravilnikom o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika;
 3. organizovanje nastave u skladu sa vremenskim i drugim ograničenjima studenta (ograničenjima u pogledu prevoza korisnika kolica, organizovanje nastave u pristupačnom prostoru u nadležnosti visokoškolske ustanove i dr.);
 4. obezbeđivanje neophodne asistivne tehnologije za potrebe ispunjavanja akademskih obaveza;
 5. pružanje svih drugih usluga u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom koje su neophodne kako bi studenti iz osetljivih grupa mogli da ispunjavaju akademske obaveze pod ravnopravnim uslovima.
 6. Visokoškolska ustanova donosi Pravilnik o kriterijumima i načinima za pružanje podrške studentima iz osetljivih društvenih grupa. Pravilnik sadrži detaljno razrađene mehanizme podrške koje visokoškolska ustanova pruža, pod kojim uslovima, kao i izvore finansiranja tih usluga. Visokoškolska ustanova ima najmanje jednog izvršioca sa visokim obrazovanjem –društveno-humanističkih nauka –na poslovima planiranja podrške.

Standard 9: Prostor i oprema

Prostor mora biti pristupačan za studente i profesore, kao i ostalo akademsko i neakademsko osoblje sa otežanim kretanjem, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti („Sl. glasnik RS“, br. 46/2013) odnosno principom univerzalnog dizajna.

Standard 13: Javnost u radu

  Veb prezentacija ispunjava osnovne tehničke standarde pristupačnosti:
 • vizuelna prezentacija teksta ima minimalni kontrast u odnosu na pozadinu od 4.5:1,
 • veb prezentacija se identično prikazuje u najzastupljenijim browser-ima (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera),
 • naslovna strana prezentacija ili prva koja nije introstrana prolazi validaciju međunarodno priznatim validatorom (http://validator.w3.org/unicorn),
 • postoji navigacija kroz celu prezentaciju uz pomoć Tabtastera i vizuelno je uočljiva, sva dokumenta na veb prezentaciji koja su ponuđena za preuzimanje su u čitljivom formatu
 • ne postoje skenirana dokumenta u formi slike (jpg, mpeg i slično),
 • postoji funkcionalnost skalabilnog uvećanja prezentacije (uvećanje teksta od 18 tačaka, kao i proporcionalno povećavanje delova prezentacije).
Slepa osoba čita brajevo pismo a pored je pas vodič
facebook
Povratak na listu vesti