Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac

logo čini 6 trouglova koji su raspoređeni tako jedan stoji s leve, jedan s desne strane, a po dva gore i dole tako da obrazuju nakošeni kvadrat. Levi i desni su tamno plave boje, levi tougao je vrhom okrenut dole, a desni gore. Dva gornja su postavljena jedan ispod drugog i to tako da je trougao sa spoljne strane svetlo plave boje  vrhom okrenut na desno, a trougao sa unutrašnje strane, malo tamnije plave, boje vrhom okrenut na levu stranu. Dva donja trougla su postavljena jedan ispod drugog tako da j e spoljni trougao svetlo plave boje vrhom okrenut na levu stranu, a unutrašnji trougao malo, malo tamnije plave boje, vrhom okrenut na desnu stranu.

Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac aktivno deluje na polju socijalne inkluzije osoba sa invaliditeotm sa ciljem stvaranja društva jednakih mogućnosti, a kroz realizaciju projekata, aktivnosti i akcija koje su izrazito rezultatski orijentisane, jasno vidljive i sa namerom da utiču na unapređenje i poboljšanje postojećih politika.

Naša vizija je da doprinesemo izgradnji društva ravnopravnih i aktivnih građana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju u skladu sa svojim potrebama i resursima. Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući i pravo na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Glavne oblasti kojima se Forum mladih sa invaliditetom bavi su prevazilaženje problema (ne)pristupačnosti gradske sredine i gradskih sadržaja, kulturnom inkluzijom, problemima informisanosti i zapošljavanjaosoba sa invaliditetom. To su naši trnutni prioriteti.

Nepristupačno okruženje dovodi do ograničavanja ili potpune nemogućnosti da se osobe sa invaliditetomslobodno kreću, izvršavaju svoje građanske obaveze, leče se, školuju, zapošljavaju, bave kulturnim životom i uzmu aktivno učešće u društvenom životu svoje zajednice. Rezultat ovakve diskriminatorne politike je da OSI žive u segregaciji ili potpunoj izolaciji od društva, ograničenih mogućnosti da izraze svoj potencijal. Treba napomenutu da skoro 40% opšte populacije ima potrebu za prevazilažem arhitektonskih barijera u gradskoj sredini. Pored korisnika invalidskih kolica i ortopedskih pomagala, olakšanje od otklonjenih arhitektondkih barijera osećaju i stari, slabovidi, majke sa decom u kolicima, teško pokretni.

Udruživanje u Savez za pristupačnost Srbije


Problem pristupačnosti se ne iscrpljuje već godinam. Iscrpljuju se samo nade da ćemo živeti u društvu jednakih mogućnosti. Vreme je pokazalo da su pojednične akcije i aktivnosti na lokalnom nivou potrebne i neophodne u prevazilaženju barijera, ali su kratkog daha. Verujemo da samo povezivanjem srodnih organizacija i aktera bitnih u procesu unapređenja pristupačnosti možemo da idemo jače, brže i bolje ka obećanom svetu.

Delegati Foruma mladih sa invaliditetom


Vladimir Marković

Izvršni je direktor Foruma mladih sa invaliditetom Kragujevac sa petnaest godina iskustva u civilnom sektoru. Radi na poslovima menadžmenta i upravljnju projektima. Realizovao je više od trideset projekata iz oblasti socijalne i kulturne inkluzije OSI. Diplomirani je istoričar umentnosti, trenutno zaposlen u Legatu akademika Nikole Koke Jankovića u Kragujevcu.

Nenad Milivojević

Predsednik Skupštine društva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Šumadija. Frilenser u IT sektoru i veb developer (html, css, Wordpress, php, laravel). Diplomirani muzikolog i aktivan član Foruma mladih sa invaliditeotm Kragujevac već sedam godina. Radio na projektima Foruma iz oblasti pristupačnosti, IT edukacija i unapređenju kapaciteta osoba sa invalididitetom pri zapošljavanjau.

Mikica Budimirović

Master studije, modul socijalna politika, završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno na poziciji v.d. direktora Ustanove Dom za odrasla invalidna lica Beograd. Član Upravnog odbora Saveza udruženja Forum mladih sa invaliditetom Srbije. Petnaest godina rada u civilnom sektoru na poslovima NVO menadžmenta i upravljanja projektima.

Kontakt podaci


Sedište članice - adresa:  Svetozara Markovića 7, Kragujevac 34000

Imejl adresa:  office@fmikg.org

Vebsajt:  https://fmikg.org